MERİDYEN DERNEĞİ BURS YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAMI

Meridyen Derneği burslarının genel amacı, ülkemizde Sosyal Bilimler alanında yapılmakta olan nitelikli çalışmaları teşvik etmek ve bilimsel çalışmaların düzeyinin yükselmesine katkıda bulunmaktır. Derneğimiz derslerinde başarılı, ülkemizin Sosyal Bilimler alanında ilerlemesini hedefleyen ve köklerini medeniyet bilincimizden alan bir Sosyal Bilimler anlayışının gelişimine katkıda bulunacak Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde nitelikli çalışmaları bulunan öğrencileri desteklemeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda Derneğimiz Büyük Ölçekli (miktarı üç bin TL’yi aşan) Burslar ve Küçük Ölçekli (miktarı en fazla üç bin TL olan) Burslar olarak adlandırdığımız iki türde burs vermektedir.

Büyük Ölçekli Burslar kapsamında;

a. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri çalışmalarının herhangi bir aşamasında burs müracaatında bulunabilir.

b. Söz konusu burslar tek seferlik ve karşılıksız olarak verilir.

c. Burslarda öncelik yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yapacak olan öğrencilerde olmakla birlikte, Türkiye’de çalışmalarına devam eden Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri de bursa başvurabilir.

d. Öğrencinin talep ettiği ihtiyacın tamamı veya bir bölümü karşılanabilir. Meblağ öğrencinin öğrenim hakkı kazandığı ülkenin ekonomik şartlarına ve Meridyen Derneği’nin bütçe imkanlarına bağlı olarak belirlenir. Burs miktarı tek seferlik olarak verilmekle birlikte ödemeler Meridyen Derneği’nin bütçesi dahilinde, burs kabulünün ilanından itibaren söz konusu öğrenim yılı içerisinde öğrenciye ödenmek şartıyla, iki, üç veya dört taksitlendirmede gerçekleştirilebilir.

e. Burslarımız dil öğrenme desteğini kapsamayıp Yüksek Lisans veya Doktora çalışmaları ile sınırlıdır.

f. Büyük ölçekli burs müracaatında bulunan öğrenciler aynı yıl içinde küçük ölçekli bursa müracaat edemez.

Küçük Ölçekli Burslar kapsamında;

a. Yurtiçi veya yurtdışında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları yapan öğrenciye alanıyla ilgili sunum yapmak üzere kabul aldığı yurtdışı konferans(lar), sertifika programları, bilimsel etkinliklere katılım ile veri toplama masrafları gibi muhtelif ihtiyaçlar için destek verilir.

b. Üç bin TL’yi geçmeyen bu şartları haiz talepler değerlendirmeye alınır ve meblağ tek seferlik ve karşılıksız olarak ödenir.

c. Küçük ölçekli bursa müracaat eden öğrenciler aynı dönem içerisinde büyük ölçekli bursa müracaat edemez.

Büyük Ölçekli Burslar ve Küçük Ölçekli Bursların her ikisi için;

a. Meridyen Derneği burs müracaatları yılda iki defa ilan edilen tarihlerde gerçekleştirilmekle birlikte, öğrenciler aynı dönemde birden fazla müracaatta bulunamaz.

b. Burs başvurusu reddedilen öğrencilerin aynı başvuru şartları ve talepleri ile tekrar müracat etmeleri halinde, müracaatları değerlendirmeye alınmaz.

BURS TAKVİMİ

Meridyen Derneği burs müracaatları 15 Ağustos-15 Eylül ve 15 Mart-15 Nisan tarihleri arasında olmak üzere yılda iki defa gerçekleştirilir. Burs değerlendirmeleri takip eden 45 gün içerisinde tamamlanır; ilanlar 1 Kasım ve 1 Haziran tarihlerine kadar yapılır. Bu kapsamda kabul veya ret duyuruları;

a. Derneğimizin web sayfasında veya başka bir platformda yayımlanmaz; sadece müracaat eden şahsın elektronik posta adresine iletilir.

b. Burs başvuruları kabul edilen öğrencilere yapılacak ödeme miktarı ve ödeme planı, burs başvurusu kabul edildiğine dair bilgilendirme mektubunun iletilmesinden itibaren 15 gün içerisinde şahsın elektronik posta adresine gönderilir.

c. Derneğimiz reddedilen müracaatlar için gerekçe bildiriminde bulunmaz.

d. Müracaatı ret edilenlerin belgeleri iade edilmez.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR VE BELGELER:

Büyük Ölçekli Burslar İçin:

1. Türkiye veya yurtdışında, üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri, Sosyal Bilimler, İlahiyat, İletişim, Medya, Hukuk, İktisat gibi (Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri hariç) bir alanda Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi veya kabul almış öğrenci adayı olmak.

2. Başvuru formu.

3. Özgeçmiş.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Öğrenci belgesi veya kabul belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğunu gösteren belge veya Yüksek Lisans veya Doktora programından kabul aldığını gösteren belge).

6. Not dökümü (transkript) (Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans, Yüksek Lisans öğrencileri için ise Lisans olmak üzere en son alınan derecenin ortalaması esas alınacaktır. Buna göre Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimi için mezun olunan üniversitenin not sistemi bazında en az 3.00/4 veya 77/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak şartı aranacaktır).

7. Yabancı dil sınav sonuç belgesi (YDS ve YÖKDİL için 80, TOEFL gibi yabancı dil sınavları için ise öğrencinin araştırma yapacağı üniversiteden dil yeterliliğinin onaylandığını gösterir belge) veya adayın yapacağı araştırmada kullanacağı yabancı dilde yeterliliğini gösterir belge.

8. Başvuru mektubu (Desteklenmesi istenilen akademik çalışmanın konusu, literatüre katkısı ve önemi hakkında bilgi içeren en fazla 2000 kelimelik bir proje tanıtım mektubu).

9. Planlama mektubu (Tahmini masraf bütçesi ile söz konusu çalışmanın planlama ve takvimi).

10. İki adet akademik referans mektubu.

11. Başka bir kurumdan burs alınması başvuruya engel olmamakla birlikte alınan bu desteğin miktarının belirtilmesi.

12.  Büyük ölçekli burslar için ön kabul alan öğrencilerle sözlü mülakat gerekli görüldüğünde bu mülakata katılım.

13. Derneğin ek bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda müracaat sahiplerinin irtibata cevap vermesi.

Küçük Ölçekli Burslar İçin:

1. Türkiye veya yurtdışında, üniversitelerin İnsan ve Toplum Bilimleri, Sosyal Bilimler, İlahiyat, İletişim, Medya, Hukuk, İktisat gibi (Tıp, Mühendislik ve Doğa Bilimleri hariç) bir alanda Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi veya kabul almış öğrenci adayı olmak.

2. Başvuru formu.

3. Özgeçmiş.

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.

5. Öğrenci belgesi veya kabul belgesi (Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğunu gösteren belge veya yüksek lisans veya doktora programından kabul aldığını gösteren belge).

6. Not dökümü (transkript) (Doktora öğrencileri için Yüksek Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri için de Lisans olmak üzere en son alınan derecenin ortalamasına esas olarak bakılacaktır. Buna göre Lisans veya Yüksek Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 3.00/4 veya 76.66/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak).

7. Başvuru mektubu (Desteklenmesi istenilen akademik çalışmanın konusu, literatüre katkısı ve önemi hakkında bilgi içeren en fazla 500 kelimelik bir proje tanıtım mektubu).

8. Planlama mektubu (Tahmini masraf bütçesi ile söz konusu çalışmanın planlama ve takvimi).

9. Dernek ek bilgiye ihtiyaç duyduğu durumlarda müracaat sahipleriyle irtibata geçecektir.

BURS KABULÜ SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER

1. Bursiyer, kendisine tahsis edilen bursu onay tarihinden itibaren bir yıl içinde kullanmak zorundadır. Kendisi adına tanımlanmış ve onaylanmış söz konusu bursu hiçbir şekilde erteleyemez. Kullanmadığı takdirde burs hakkını kaybeder.

2. Büyük ölçekli burslar kapsamında rapor verme yükümlülükleri gereğince yüksek lisans ve doktora bursları alan bursiyerler araştırmaları ile ilgili olarak burslarının başlama tarihinden itibaren 6 aylık dönemi kapsayan iki raporu Meridyen Derneğine iletmekle sorumludurlar.

3. Dernek gerekli görülen durumlarda raporlar hakkında ek bilgi talebinde bulunabilir. Çalışma takvimi ve/ya raporlama sürecinde eksiklik olması durumunda Dernek bursta kesintiye gidebilir.

4. Yine büyük ölçekli burslar kapsamında yapılan bilimsel etkinliklerde ve yayınlarda Meridyen desteğinin belirtilmesi ve varsa yayın örneğinin Meridyen Akademi’ye gönderilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü takdirde ise her türlü çalışmanın Dernek faaliyetleri kapsamında sunum şeklinde değerlendirilmesi bursiyerden talep edilebilir.

5. Dernek vadettiği miktar ve şartlarda bursu sağlamayı taahhüt etmektedir. Ancak Meridyen Derneği, bursu aşağıdaki durumlarda feshedebilir:

· Yanlış, eksik veya yalan bilgi verme,

· Kanuni veya inzibati cezalar alma ve okuldan uzaklaştırılma,

· Hangi nedenle olursa olsun Meridyen Derneği ile olan iletişimi kesme,

· Burs sürecinde Derneğin izni dışında öğrenim yeri ve dalı değiştirme veya kendi isteği ya da herhangi bir nedenle öğrenimi bırakma,

· Kendisine tahsis edilen bursu Derneğin bilgisi dışında veya Dernek tarafından kabul edilmeyen başka bir yerde ve başka bir amaçla kullanma.

6. Fesih gerektiren durumlarda bursiyer Dernekten aldığı burs miktarını geri ödemekle yükümlüdür.

Burs Başvuru Formu için tıklayınız.